Loading...
Home2018-12-07T10:05:18+00:00

VÅR VISION

Öka värdet av kundupplevelsen i butik och på event”

VÅR MISSION

Rätt sak på rätt plats. ÅJ Distribution erbjuder hög servicenivå och smarta verktyg för planering, inköp och uppföljning för att möjliggöra effektiv logistik till ledande butikskedjor och varumärken.”

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Våra fokusområden är logistik och optimering av kampanjer i butik och på events.

I samarbete med leverantörer och partners skräddarsyr vi lösningar för våra kunder. Vi har långa relationer med majoriteten av våra uppdragsgivare, så av erfarenhet vet vi att uppbyggnadsfasen i ett nytt samarbete är extremt viktigt för att kvalitetssäkra processer och rutiner.

I vår affärsidé ingår att leverera tjänster och lösningar som omfattar hela processen, från initiering till uppföljning av genomförda uppdrag.

På kommande sidor kan du tal del av våra tankar och lösningar inom respektive område.

65%

Färre efterbeställningar

Kunder som använder vår Storeplanner höjer precisionen i fördelningar vilket leder till färre reklamationer och därmed efterbeställningar.

33%

Optimerade packningar ger lägre fraktkostnader

Vi optimerar alla utskick, för att säkerställa att vi använder ett minimum av emballage och därmed ger lägre fraktkostnader.

25%

Effektivare kampanjarbete

Kunder som använder vår gemensamma arbetsplattform och applikationen WebShopGenerator sparar upp till 25% arbetstid.

7%

Lägre tryckkostnader för överupplagor

En effekt av att införa vårt koncept Storeplanner.

Loading...

BUTIKSKAMPANJER

Butikskampanjer med optimerad process©

Efter noggrann analys av kampanjens innehåll, tidsåtgång och speciella önskemål planerar våra projektledare och produktionsledare kampanjen med fokus på deadlines, kvalité och kostnadseffektivitet.

Vi är hemma i den globala byn

På uppdrag av våra kunder skeppar vi dagligen butikskampanjer till över 77 länder varav 44 utanför EU. Våra logistikexperter löser utmaningen med att få fram materialet i tid utan fördröjningar i tull eller gränsövergångar. Vi har expertis och lång erfarenhet avseende exportdokumentation.

Systemverktyg som underlättar

Vi tillhandahåller lösningar, baserade på Excel och i samverkan med molnbaserad lagring, som förenklar all kommunikation och dialog mellan våra kunder och våra projektledare. Systemet genererar exempelvis artikelinformation, fördelningar, inköpsordrar, beställningsunderlag till leverantörer etc.

Du väljer tryckerier och leverantörer efter disciplin – vi samordnar och optimerar utskicken

Vår affärsidé är att agera som ett nav för våra kunder. Uppdragsgivaren väljer tryckerier med olika inriktning där de får bästa synergi avseende leveranstid, kvalité och pris. Trycksakerna skickas därefter till ÅJ efterhand de är klara. Vi tar över ansvaret och ser till att godset sampackas med hög kvalité och skeppas ut till mottagarna enligt kampanjplan med bästa möjliga ekonomi.

SAMMANFATTNING

 • Marknadens snabbaste produktion för butikskampanjer

 • Etablerad molnbaserad samarbetsplattform, för enklare processer

 • Vi skeppar dina paket över hela världen

 • Standardemballage  eller skräddarsydda lösningar

 • Vi tar hand om all tullhantering vid export utanför EU

 • ÅJ’s kundtjänst löser alla eventuella avvikelser

GENVÄGAR

 EVENTLOGISTIK

Eventlogistik med optimerad process©

I bastjänsten ser vi till att eventmaterialet skickas ut till mässan/eventet i god tid för att ni skall hinna montera materialet i lugn och ro.

Förutom utskicket så ordnar vi returtransporten när du så önskar. Vi kan också erbjuda  demontering av enheterna om din personal inte har möjlighet att göra det.

Via oss kan du också boka så kallade turnéer där material skickas ut från vårt lager för att sedan skeppas vidare mellan olika mässor eller event. Även här kan vi erbjuda demontering av enheterna för vidaretransport till nästa mottagare.

VÅR TURNÉ-APP HJÄLPER DIG PÅ FÄLTET OCH PÅ HK!

Planerar du en turné med enheter från olika leverantörer som skall ankomma mässan/eventet vid samma tidpunkt kan du med fördel använda vår app. Appen ser till att samtliga inblandade känner till tidplaner, adresser, slot-tider mm. Appen kan användas av alla inblandade i turnén: huvudkontoret, fältpersonal, logistikföretaget etc.

Appen fungerar i iOS, Android och webbläsare.

SAMMANFATTNING

 • Vi hanterar upphämtningar och utleveranser

 • Vi syr ihop alla stopp på din turné

 • Nedpackning på plats

 • Avstämning av turné med hjälp av App för iPhone / Android

 • Du har en kontaktperson på ÅJ, som hanterar alla kontakter utifrån dina önskemål

TOURMANAGER 3.0

GENVÄGAR

 3PL & LOGISTIK

3PL logistik  & Lagerhotell

Vi sköter logistik och lagerverksamhet för företag som behöver en kompetent partner, med hög servicenivå och IT-system som kan integreras med alla affärs- och webb-ordersystem på marknaden.

I våra tjänster ingår bl a godsmottagning av artiklar till lagret, inventering och kvalitetskontroll, placerings på pall eller hyllor, registrering av artikelnummer, plock och packtjänster etc. Vi har en professionell studio där vi kan fotografera enheter.

Vi skapar produktbeskrivningar och lägger in dem, tillsammans med artikelbilder, i webbshop.

Ordermottagning sker via vår webbshop, kundens webbshop eller via mejl och telefon.

SAMMANFATTNING

 • 5000 kvm höglager

 • Integrerad IT med era system

 • Effektiv returhantering med uppföljning & statistik

 • ÅJ’s kundtjänst hanterar alla avvikelser

 • Automatiserat plock och pack med marknadens största kapacitet

 • Kostnadseffektiva transporter

GENVÄGAR

 MILJÖARBETE

Vår miljöpolicy

ÅJ Distribution AB bedriver ett aktivt miljöarbete för att ständigt minska vår miljöpåverkan. Våra uppdragsgivare ser detta som effekter av bland annat:

 • Att vi årligen upprättar miljömål.
 • Att vi aktivt arbetar för att öka miljömedvetenheten hos medarbetare och kunder.
 • Att vi ständigt utvecklar och erbjuder mer miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Att våra medarbetare får utbildning i grundläggande miljökunskap.
 • Att vi alltid följer gällande lagstiftning och myndighetskrav.
 • Strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och minimera föroreningar.
 • Uppmuntrar medarbetare och personal till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet
 • Ständigt förbättrar vårt miljöarbete.
 • Sorterar allt avfall och ser till att miljöfarligt avfall återvinns eller kommer till slutbehandling

Vårt interna miljöarbete

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det att:

 • arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
 • arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
 • chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
 • alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert
 • vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
 • alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder
 • arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp
 • vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål
 • vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete
 • vi respekterar och följer våra värdeord

SAMMANFATTNING

 • Målstyrt miljöarbete
 • Miljövänliga produkter och tjänster
 • 100% sortering av avfall

 • Återvinning av lastpallar, wellpapp, tryckeripapper, plast mm.

GENVÄGAR

 SYSTEMSTÖD

Förenkling av din och vår vardag

Vi satsar stort på systemutveckling, för att underlätta vår kunders vardag och stötta våra interna processer.

I grunden för allt ligger vårt WMS-system (warehouse management system). I det systemet lagrar vi alla transaktioner, artiklar, fördelningar, kundorder m.m. Ovanpå WMS-systemet har vi ett antal applikationer och appar.

Webbshop för beställningar av kampanjmaterial, säsongsmaterial, upphängningsdetaljer, downloads m.m. Shopen är utvecklad med fokus på varumärken och kedjeföretag inom Retail. Med unika funktioner för att underlätta beställningar. Webbshopen finns i två versioner, en som används av anställda hos kunden och en som används av t ex privatpersoner, där användaren i förhand inte är känd. Alla information kring artiklarna i båda shoparna hanteras i ett och samma flöde, dvs ingen dubblerad administration.

Webbshop generator  är en applikation, baserad på MS Excel, som underlättar arbetet med att skapa artiklar, fastställa fördelningar, generera inköpsordrar till leverantörer och diverse statistik. Filer från detta system hanteras sedan av vårt WMS-system för att skapa t ex innehåll i webbshopen.

Exempel på detta är t ex Storeplanner. En produkt som håller register på alla mottagare för era kampanjer. Varje mottagares leveransadresser, kategorier, kontaktpersoner och behov av skyltmaterial är definierade. Utifrån detta beräknas sedan volymer för inköp av tryck, props, säsongsmaterial etc. Systemet skapar inköpsunderlag, fördelningslistor och information till webbshop för efterbeställningar av kampanj- och långstidsmaterial.

Appen Tourmanager, finns för både iOS, Android och webbläsare (PC/Mac) erbjuder ett stöd vid större eventutskick, turnéer m.m. Beroende på användarroll så kan t ex huvudkontoret, fältperson, transportörer, logistiker se och ändra status på utskick, kvittera mottaget material, rapportera in skador etc.

I våra löpande samarbeten med kund för olika uppdrag använder vi oss av Microsoft Sharepoint. I den miljö delar vi på dokument som rör t ex artiklar, fördelningar, artikelbilder, inköps, kampanjplaner, dokumentation, uppföljningar, statistik etc.

SAMMANFATTNING

 • Marknadens modernaste WMS-system

 • Unik webbshop, utvecklad med fokus på kedjeföretag och varumärken inom Retail

 • Storeplanner för snabbare och enklare kampanjbeställningar

 • App för att hantera framgångsrika eventturnéer

 • Excel-specialister som kan hjälpa er med anpassning av excel-dokument

 • Enkelt flöde mellan kund och ÅJ via moln-baserade samarbetsplattformar

GENVÄGAR

PRINT MANAGEMENT

Print management i kombination med logistik

Detta är förmodligen den bästa kombinationen. Vår kunskap sträcker sig från erfarenheter av genomförda kampanjer sedan 1983 med ständigt utvecklade kompetenser kring materialval, miljötänk, kostnader, effektivitet kring pack/plock och distribution ut till mottagarna.

Komplett inköpshantering

Låter du ÅJ sköta upphandlingen av trycksaker så sker detta i samma process som du skapar dina kampanjer, dvs utifrån vår applikation Webbshop generator skapar du artiklar och genererar en fördelning. Resultatet av detta arbete blir ett inköpsunderlag. Därifrån tar våra inköpare vid och tar in offerter för kampanjen. Innan beställning får du ett komplett underlag, för sign-off.

Från inköp till butiksleverans

Efter att beställningen är gjord hos leverantörerna sker en mängd steg i processen; inttag, kontroll av tryckprover, beställning, inleverans till ÅJ, beställning av emballage, optimering av packningsteknik, dvs så få emballage som möjligt, plock/pack och slutligen distribution.

En faktura för samtliga kostnader

 I och med att inköpsordrarna genereras ifrån vårt system, kan vi sedan hålla ihop alla kostnader från tryck till leverans i butik.

Självklart kan vi distribuera ut kostnader för kampanjen direkt till mottagarna, vi sätter upp ett regelverk som passar din affärsmodell.

SAMMANFATTNING

 • Fasta påslag för tryckinköpen

 • En faktura för alla tjänster i kampanjen

 • Direktfakturering av kostnader till mottagare (om så önskas)

GENVÄGAR

ÅJ I SIFFROR

0 st
Anställda
0 kvm
Produktionsyta
0
Projekt per år
0
Antal kolli per år
0
Länder
0
Orter
0
Största kampanjen

ÅJ – en resa värd att beskriva
ÅJ Distribution AB startades 1983 efter en utvidgning av ett tryckeri. Redan tidigt bestämdes att inriktningen skulle vara att hjälpa kedjeföretag inom Retail med butikskampanjer. Under årens gång har företaget, kundkretsen och omsättningen ökat. Från starten i en källare i Bromsten, är vi nu belägna i en toppmodern produktionsanläggning i Sundby, Spånga med en produktionsyta motsvarande 5 000 kvm.

ÅJ idag
Vi arbetar idag med de främsta varumärkena inom Retail.  Såväl butikskedjor som säljorganisationer.

Målgrupper
Vi arbetar med ett 100-tal uppdragsgivare varje år, de flesta är marknadsledande inom detalj- och dagligvaruhandeln.

Omsättningsutveckling 2011-2017

BÖRJA HOS OSS!

När du klickar på knappen ovan, så omdirigeras du till vårt bemanningsverktyg. Där kan du registrera dina kontaktuppgifter m.m.

MEDARBETARE

E-post: fornamn.efternamn@ajdistribution.se

Helpdesk – direkttfn: 08-505 258 50

David Hellbom
Helpdesk / Kundtjänst
+46-(0)8-505 258 50

Elin Peet
Helpdesk / Kundtjänst
+46-(0)8-505 258 50

Inleveransfunktionen

Mats Isaksson
Ansvarig, Inleveransavdelningen
+46-(0)8-505 258 17

Ella Ryen Rafstedt
Inleveranser
+46-(0)8-505 258 xx

Stefan
Inleveranser
+46-(0)8-505 258 xx

Utleveransfunktionen

Jonas Helgstrand
Utleveranser
+46-(0)8-505 258 55
+46-(0)76-288 63 49

Abdi Ahmed
Utleveranser
+46-(0)8-505 258 54

Sälj/Marknad

Anders Borgström
Försäljningschef
+46-(0)8-505 258 09
+46-(0)70-828 90 25

Peter Westin
CIO
+46-(0)70 429 19 56

Projektledning 

Linda Kaljevic
Projektledarchef
+46-(0)8-505 258 12
+46-(0)73-052 68 26

Johan Wernsten
Projektledare
+46-(0)8-505 258 08
+46-(0)73-925 24 20

Sandra Lindkvist
Projektledare
+46-(0)8-505 258 19
+46-(0)73-020 38 32

Michael Wessberg
Projektledare
+46-(0)8-505 258 05
+46-(0)70-813 72 72

Jonathan Fagerlund
Projektledare
+46-(0)8-505 258 14
+46-(0)73-024 87 29

Anna Ringström
Projektledare
+46-(0)8-505 258 01
+46-(0)708 12 65 62

Produktionsledning

Rami Mansour
Produktionsledare
+46-(0)8-505 258 47
+46-(0)70-467 35 75

Björn Lindeberg
Produktionsledare
+46-(0)8-505 258 xx

Magnus Hultén
Produktionsledare
+46-(0)8-505 258 60
+46-(0)70-366 61 70

Peter Rydén
Produktionsledare
+46-(0)8-505 258 68
+46-(0)70-322 42 99

Carina Olsson
Lagerchef
0723-159800

Anders Norin
Produktionchef
08-505 258 60

IT

Mikael Stor
Projekt- och processledare
+46-(0)8-505 258 51
+46-(0)76-338 19 23

Emelie Blomqvist
Systemförvaltare WMS
+46-(0)706-15 94 00

Peter Westin
CIO
+46(0)70-429 19 56
+46(0)8-505 258 04

Företagsledning

Fredrik Ringström
CEO
+46-(0)8-505 258 02
+46-(0)70-366 01 79

Peter Westin
CIO
+46-(0)8-505 258 04
+46-(0)70 429 19 56

Anders Norin
Produktionschef
+46-(0)-8-505 258 60
+46-(0)70-594 00 69

Peter Hollner
Logistikchef
+46-(0)8-505 258 03
+46-(0)70-361 11 57

E-post: fornamn.efternamn@ajdistribution.se

KONTAKTINFORMATION

Kundtjänst / Helpdesk

Kontakta oss via epost:ajsupport@ajdistribution.se eller via telefon: +46 8-505 258 50.

Vi finns där för att hjälpa dig mellan

 • 08.00-17.00, måndag till torsdag,
 • 08.00 – 15.00 fredagar.

Avisering av inleveranser

När du levererar gods till ÅJ, kan du föravisera det till:  ankommande.aj@ajdistribution.se.

Besök / leveranser

Måndag-Torsdag 07.00 – 16.30
Fredagar 07.00 – 15.00

Besöks- och leveransadress: Arrendevägen 36, 163 44 Spånga
Postadress: Box 8311, 163 08 Spånga.

Leverantörsfakturor

Faktureringsadress
Åj Distribution AB
Fack 1315
Box 3037
831 46 Östersund

Alla fakturor skall skickas via e-post till: 1315(a)faktura.scancloud.se

PERSONUPPGIFTS-POLICY (GDPR)

Vi skyddar dina personuppgifter!

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt med kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Det är viktigt för oss att du känner dig lugn och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi  att du ska veta hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss i och med din hemsida.

Vi vill även informera dig kring vad du behöver se över som ansvarig för dina kunders uppgifter. Vi har därför sammanställt svaren på dessa frågor för att göra det enkelt för dig!

Har du några frågor kring hantering är du välkommen att kontakta Peter Westin, CIO ÅJ Distribution. Du når Peter på telefon 070-429 19 56.

VÄLKOMMEN TILL ÅJ!


Telefon Kundtjänst: 08-505 258 50

Telefon växel: 08-505 258 00

Öppettider: må-tor 08.00 – 17.00, fredagar 08.00 – 15.00


Besöksadress: Arrendevägen 36, 163 44 Spånga.


Postadress: Box 8311, 16308 Spånga.